Skip to content

روز آزمایشگاه

سی ام فروردین ماه سالروز ولادت حکیم جرجانی و روز آزمایشگاه،ریاست و مدیریت محترم بیمارستان از همکاران آزمایشگاه تقدیر ئتشکر بعمل آوردند.