Skip to content

روز کارگر

مراسم تقدیر و تشکر از نیروهای زحمت کش خدمات بیمارستان در تاریخ یازدهم اردیبهشت 1403