Skip to content

روز ماما

به مناسبت روز جهانی ماما،مراسم تقدیر و تشکر از نیروهای ماما بیمارستان در تاریخ 17اردیبهشت 1403