معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
ENGLISH
دانشكده داروسازي


طرح 1926- تهيه و ارزيابي پپتيد FROP نشاندار شده با تكنسيوم- m99 براي تصوير برداري سلول هاي توموري سينه

طرح 2771- بررسي تاثير شلاتور HYNIC و مخلوط كوليگاندهاي EDDA و تريسين روي جذب اختصاصي و فارماكوكينتيك پپتيد SSSLTVSPWY نشاندار با تكنسيوم-m99 براي تصوير برداري از سرطان تخمدان با بيان فوق العاده گيرندة HER2 روي سطح سلول

 
 
 طرح 1437- بررسي تاثير سيستم گابائرژيك در كاهش تشنج ايجاد شده توسط داروي ترامادول و مقايسه با تشنج PTZ 

طرح 888- سنتز، بررسي مشخصات و تاثير نانوذرهPEG-Serine  به عنوان آنتي‌دوت در كاهش مسموميت با سم ارگانوفسفره دي‌كلروس (DDVP) در موش سوري

 

طرح 1148- نشاندارسازي APTEDB با تكنسيوم-99m ، يك طبقه جديدي از پپتيدهاي با افينيتي بالا و مطالعه درون و برون تني آن به عنوان عاملي نيرومند در تصوير برداري هدفمند تومور وابسته به فيبرونكتين

 
 
 
 
 
 

طرح 1930- بررسي اثرات سيتوتوكسيك مشتقات جديد دي برمو ايزاتين بر سلولهاي سرطاني سرويكسHeLa) )و كبد ( HepG2) به روش MTT

 
 

طرح 2246- بررسي اثر محافظتي ويتامين Eو C بر روي شاخصهاي اكسيداتيو و بافتي ناشي از سم كارباريل بر بافت بيضه موش صحرايي بالغ

 

 طرح 2250- مقايسه فرم نانو و غير نانو پرمترين در حالت سميت تحت حاد بر تخريب ميتوكندريايي در مغز موش سوري

 

 
 
 

طرح 1815- خالص سازي و شناسايي تركيبات شيميايي حاصل از قارچ Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden جمع آوري شده از استان مازندران

 
 

طرح 2049- ارزيابي اثر عصاره St John’s wort  بر روي كليرانس كبدي راديودارويTc-Sestamibi 99mدر اسكن پرفيوژن قلب در رت 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
1397/02/23
Powered by DorsaPortal