بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
نيروي انساني

رشته

تعداد كل

رسمي- پيماني

طرح

طرح ضريب k

تبصره 3

تبصره 4

طرح نظام نوين

شركتي

مأمور

پزشك عمومي

5

5

-

-

-

-

-

-

-

متخصص زنان و زايمان

7

3

-

4

-

-

-

-

-

متخصص اطفال

4

-

-

1

-

-

3

-

-

متخصص بيهوشي

3

2

-

-

-

-

1

-

-

متخصص داخلي

1

-

-

1

-

-

-

-

-

متخصص پاتولوژي

1

1

-

-

-

-

-

-

-

پزشك داروساز

1

1

-

-

-

-

-

-

-

راديولوژي

5

1

4

-

-

-

-

-

-

آزمايشگاه

11

1

6

4

-

-

-

-

1

مامايي

25

13

6

-

6

-

-

-

-

سرپرستار

4

4

-

-

-

-

-

-

-

پرستار

47

25

9

-

8

-

-

5

-

كاردان اتاق عمل

9

5

-

-

1

-

-

2

1

كارشناس اتاق عمل

3

2

-

-

-

-

-

1

-

كاردان هوشبري

2

1

-

-

-

-

-

1

-

كارشناس هوشبري

6

3

-

-

-

-

-

2

1

كارشناس مدارك پزشكي

2

2

-

-

-

-

-

-

-

كارشناس بهداشت محيط وحرفه اي

2

1

-

-

-

-

-

1

-

پشتيباني

35

-

-

-

14

21

-

-

-

اداري و مالي

10

7

-

-

3

-

-

-

-

فناوري اطلاعات

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1396/04/31
Powered by DorsaPortal