بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
نيروي انساني

رشته

تعداد کل

رسمی- پیمانی

طرح

طرح ضریب k

تبصره 3

تبصره 4

طرح نظام نوین

شرکتی

مأمور

پزشک عمومی

5

5

-

-

-

-

-

-

-

متخصص زنان و زایمان

7

3

-

4

-

-

-

-

-

متخصص اطفال

4

-

-

1

-

-

3

-

-

متخصص بیهوشی

3

2

-

-

-

-

1

-

-

متخصص داخلی

1

-

-

1

-

-

-

-

-

متخصص پاتولوژی

1

1

-

-

-

-

-

-

-

پزشک داروساز

1

1

-

-

-

-

-

-

-

رادیولوژی

5

1

4

-

-

-

-

-

-

آزمایشگاه

11

1

6

4

-

-

-

-

1

مامایی

25

13

6

-

6

-

-

-

-

سرپرستار

4

4

-

-

-

-

-

-

-

پرستار

47

25

9

-

8

-

-

5

-

کاردان اتاق عمل

9

5

-

-

1

-

-

2

1

کارشناس اتاق عمل

3

2

-

-

-

-

-

1

-

کاردان هوشبری

2

1

-

-

-

-

-

1

-

کارشناس هوشبری

6

3

-

-

-

-

-

2

1

کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت

2

2

-

-

-

-

-

-

-

کارشناس بهداشت محیط وحرفه ای

2

1

-

-

-

-

-

1

-

پشتیبانی

35

-

-

-

14

21

-

-

-

اداری و مالی

10

7

-

-

3

-

-

-

-

فناوری اطلاعات

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1399/11/11
Powered by DorsaPortal