بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
مديريت پرستاري

 

مسئول واحد : خانم زهرا حسنی
 
 
 
تلفن داخلی: 248
 


مختصری از فعالیتهای این واحد :
 

· مشارکت در تنظیم برنامه استراتژیک بیمارستان

· مشارکت در تیم مدیریتی استقرار استاندارهای اعتبار بخشی بیمارستانی

· برنامه و تشکیل تیم های اعتبار بخشی – شاخصها و نظارت بر فعالیت های گروه

· مشارکت درامر تنظیم خط مشی های بیمارستان

· همکاری و مشارکت دربرنامه ریزی تیم مدیریت بحران بیمارستان

· نظارت و همکاری با واحد آموزش بیمارستان

· نظارت و همکاری با واحد کنترل عفونت بیمارستان

· مشارکت در امر آشنایی پرسنل جدیدالورود با قوانین و مقررات حیطه شغلی

· همکاری با دانشگاه در اجرای برنامه کارورزی دانشجویی در بیمارستان

· مشارکت در کمیته های شهرستانی و بیمارستانی

· همکاری با واحد بهبود کیفیت و مشارکت در برنامه های واحد مربوطه

· همکاری با واحد امور مالی و مدارک پزشکی بیمارستان جهت ارائه لیست عملکرد آنکالی پزشکان

· همکاری با واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان در جهت تامین تجهیزات بخش ها و واحد ها

· همکاری با واحد بهداشت خانواده شهرستانی جهت حمایت از مادران پرخطر مراجعه کننده به بیمارستان

· مشارکت و همکاری در تدوین و ارسال آماربه معاونت درمان و شبکه بهداشت شهرستان

· همکاری با مرکز بهداشت شهرستان در خصوص اعلام و ارجاع بیماریهای واگیر – غربالگری ها در نوزاد

· تنظیم برنامه ماهانه سوپر وایزر در گردش – سوپر وایزر آموزشی– احیاء قلبی ریوی بیمارستان

· تنظیم برنامه انکالی پزشکان و ارسال آن به معاونت درمان و واحدهای درون بیمارستانی

· نظارت بر رعایت طرح انطباق واستانداردهای پوشش کارکنان در بیمارستان

· اجرای برنامه تشویق و تنبیه کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش سطح توانمندی پرسنل

· تدوین برنامه نظارتی سوپر وایزر در گردش و نظارت بر اجرای آن

· محاسبه ماهانه ساعات اضافه کار و طرح کارانه پرسنل پرستاری – مامایی وارائه به مدیریت بیمارستان
 
 

 

1399/11/11
Powered by DorsaPortal