بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر
br ENGLISH
مديريت پرستاري

 

مسئول واحد : خانم زهرا حسني
 
 
 
تلفن داخلي: 248
 


مختصري از فعاليتهاي اين واحد :
 

· مشاركت در تنظيم برنامه استراتژيك بيمارستان

· مشاركت در تيم مديريتي استقرار استاندارهاي اعتبار بخشي بيمارستاني

· برنامه و تشكيل تيم هاي اعتبار بخشي – شاخصها و نظارت بر فعاليت هاي گروه

· مشاركت درامر تنظيم خط مشي هاي بيمارستان

· همكاري و مشاركت دربرنامه ريزي تيم مديريت بحران بيمارستان

· نظارت و همكاري با واحد آموزش بيمارستان

· نظارت و همكاري با واحد كنترل عفونت بيمارستان

· مشاركت در امر آشنايي پرسنل جديدالورود با قوانين و مقررات حيطه شغلي

· همكاري با دانشگاه در اجراي برنامه كارورزي دانشجويي در بيمارستان

· مشاركت در كميته هاي شهرستاني و بيمارستاني

· همكاري با واحد بهبود كيفيت و مشاركت در برنامه هاي واحد مربوطه

· همكاري با واحد امور مالي و مدارك پزشكي بيمارستان جهت ارائه ليست عملكرد آنكالي پزشكان

· همكاري با واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان در جهت تامين تجهيزات بخش ها و واحد ها

· همكاري با واحد بهداشت خانواده شهرستاني جهت حمايت از مادران پرخطر مراجعه كننده به بيمارستان

· مشاركت و همكاري در تدوين و ارسال آماربه معاونت درمان و شبكه بهداشت شهرستان

· همكاري با مركز بهداشت شهرستان در خصوص اعلام و ارجاع بيماريهاي واگير – غربالگري ها در نوزاد

· تنظيم برنامه ماهانه سوپر وايزر در گردش – سوپر وايزر آموزشي– احياء قلبي ريوي بيمارستان

· تنظيم برنامه انكالي پزشكان و ارسال آن به معاونت درمان و واحدهاي درون بيمارستاني

· نظارت بر رعايت طرح انطباق واستانداردهاي پوشش كاركنان در بيمارستان

· اجراي برنامه تشويق و تنبيه كاركنان پرستاري در جهت ارتقاء كيفيت خدمات و افزايش سطح توانمندي پرسنل

· تدوين برنامه نظارتي سوپر وايزر در گردش و نظارت بر اجراي آن

· محاسبه ماهانه ساعات اضافه كار و طرح كارانه پرسنل پرستاري – مامايي وارائه به مديريت بيمارستان
 
 

 

1395/02/13
Powered by DorsaPortal