بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
بهداشت محيط

   

مسئول واحد : خانم كلثوم ابراهيمي
 
 
تلفن داخلي : 255
 
 
مختصري از فعاليتهاي اين واحد :
 
 • جمع آوري ، تنظيم، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمارهاي مورد نياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان .
 • شناخت ، دسته بندي و تعيين اولويت ها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان .
 • انتخاب و پيشنهاد روشهاي جديد كاربردي در جهت برنامه ريزي و ارتقاء كمي و كيفي وضعيت بهداشت محيط بيمارستان .
 • اجرا و پيگيري و نظارت بر اعمال مفاد آئين نامه ها، ضوابط و استانداردها ، بخشنا مه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده در حيطه وظايف.
 • هماهنگي و اقدام درجهت تشكيل كميته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان و شركت فعال درآن و پيگيري مصوبه هاي مربوطه.
 • بررسي وضعيت بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان (گرمايش ،سرمايش) و پيگيري در جهت رفع مشكلات احتمالي.
 • بررسي وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان و كنترل بهداشتي آب مصرفي از نظر كمي و كيفي و انجام آزمايشات دوره اي ميكروبي و شيميايي و كلر سنجي با استناد به دستور العمل ها.
 • نظارت ، بررسي و كنترل بهداشتي بركليه مراحل مختلف جمع آوري ، تفكيك ، انتقال ، نگهداري موقت و دفع زباله هاي بيمارستاني.
 • نمونه برداري از پساب خروجي سيستم تصفيه فاضلاب برابر دستور العمل هاي اعلام شده بمنظور بررسي كيفيت پالايش فاضلاب.
 • كنترل حشرات و جوندگان با اولويت بهسازي محيط و دفع بهداشتي زباله ، استفاده از روشهاي اصولي شيميايي و نيز جلوگيري از فعاليت شركتهاي سم پاشي غير مجاز.
 • نظارت در تهيه وكاربرد مواد گندزدا و پاك كننده بيمارستان .
 • نظارت و كنترل دائم بر امور مربوط به رختشو يخانه و رعايت كليه نكات ايمني و بهداشتي از نظر تفكيك البسه عفوني از غير عفوني در هنگام شستشو.
 • نظارت بهداشتي مستمر بر نحوه كار آشپز خانه (شرايط بهداشت محيطي آشپز خانه ، وضعيت سردخانه ،انبار نگهداري مواد غذايي ، سرويس هاي بهداشتي،بهداشت فردي كاركنان ،شستشو و ضد عفوني ظروف، شستشو و ضد عفوني سبزيجات خام مورد استفاده ،وضعيت بهداشتي مواد غذايي آماده طبخ ، وسايل و ظروف مورد استفاده.
 • نظارت و پيگيري هاي لازم د رجهت صدوركارت بهداشت پرسنل آشپز خانه،گواهينامه آموزش بهداشت عمومي و پرونده هاي بهداشتي پرسنل خدمات.
 • تهيه و تدوين مطالب آموزشي و تشكيل جلسات آموزشي مرتبط با بهداشت محيط و بهداشت عمومي براي كاركنان رده هاي مختلف.
 • بطور كلي نظارت و كنترل بهداشتي بر كليه بخشها (بستري،ويژه )و همكاري و هماهنگي با مديران و مسئولين قسمتهاي مختلف در حيطه شغلي و وظايف سازماني تعيين شده.

 

1397/02/23
Powered by DorsaPortal