بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
br ENGLISH
امور اداري
  
رئیس اداره عمومی : آقای سید علی حجازی
 
 
تلفن داخلی : 202
 
 
شرح مختصری از فعالیت این واحد :


-نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی صدور دستوراتلازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

-سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

-شرکت در کمیسیونها و سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

کارگزین : خانم محبوبه ستونه
 
 
تلفن داخلی : 277
 
 
شرح مختصری از فعالیت این واحد :
 
 

-رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

-تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال,ترمیم حقوق ,مرخصی ,معذوریت, ترفیع,اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

-انجام امور مربوط به تعاون,بیمه و رفاه کارمندان

-شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف

-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در این مورد

 
 
 
 
 
1399/11/11
Powered by DorsaPortal