بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
امور اداري
  
رئيس اداره عمومي : آقاي سيد علي حجازي
 
 
تلفن داخلي : 202
 
 
شرح مختصري از فعاليت اين واحد :


-نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي صدور دستوراتلازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

-سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

-شركت در كميسيونها و سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

كارگزين : خانم محبوبه ستونه
 
 
تلفن داخلي : 277
 
 
شرح مختصري از فعاليت اين واحد :
 
 

-رسيدگي به فرم هاي پرشده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها

-تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال,ترميم حقوق ,مرخصي ,معذوريت, ترفيع,اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط

-انجام امور مربوط به تعاون,بيمه و رفاه كارمندان

-شركت در كميسيون و جلسات مختلف

-پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در اين مورد

 
 
 
 
 
1398/10/07
Powered by DorsaPortal