بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
بهبود كيفيت
مسئول واحد : خانم مائده دماونديان
 
 

تلفن داخلي: 206مختصري از فعاليتهاي اين واحد :
 

· نهادينه كردن فرهنگ ارتقائ كيفيت در بيمارستان

· ار ائه فهرست اولويت و شاخص هاي بهبود كيفيت كل بيمارستان به تيم مديريت

· نظارت مستمر بر برگزاري ،اجرا و پيگيري مصوبات ساير كميته ها

· برگزاري مستمر و منظم جلسات دفتر حاكميت باليني بيمارستان

· انجام بازديد نظارتي بيمار

· تهيه گزازش بازديد و دادن پسخوراند به بخش هاي مر بوطه

· برگزاري برنامه هاي آموزشي در راستاي محورهاي حاكميت باليني

· تدوين خط مش رسيدگي به شكايات و رضايتمندي بيماريان

· ايجاد نظام گزارش دهي ثبت خطا

· جمع آوري اطلاعات و تجزيه تحليل داده ها

· اجراي مصوبات دفتر حاكميت باليني دانشگاه

· ارائه گزارش عملكرد به مديريت بيمارستان

· ارائه گزارش عملكرد به دفتر حاكميت باليني دانشگاه
 
 
 
1397/02/23
Powered by DorsaPortal