بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
راديولوژي

 

مسئول فنی واحد : خانم دکتر مژگان نوری
 
 
کارشناس مسئول واحد : آقای سیدعلی میرمهدی
 

تلفن داخلی : 230


فعالیت بخش :
پذیرش بیماران از سایر بخش ها و مراجعین ازبیرون بیمارستان


اقدامات :
انجام گرافی های مختلف – سونوگرافی – ماموگرافی گرافی پرتابل – آموزش به مراجعین جهت آمادگی های قبل از انجام اقدامات بالا- آموزش جهت مراقبتهای لازم پس از انجام عکس های رادیولوژی


نوبت دهی :
در ابتدای هر ماه پس از مشخص شدن زمان آنکالی پزشکان و پرسنل رادیولوژی، نوبت دهی انجام میشود.


جهت انجام گرافی های ساده نیاز به نوبت دهی از قبل نیست و موارد اورژانسی در طول شبانه روز انجام می شود.

گرافی کمر نیاز به نوبت دهی از قبل دارد.

نوبت سونوگرافی و ماموگرافی، در ابتدای هر ماه داده میشود.


توجه:اشعه
X در رادیوگرافی برای مادران باردار به ویژه در سه ماهه اول مضر می باشد.


پس از انجام رادیوگرافی به خصوص در کودکان و سالمندان، برای کاهش اثرات مضر آن از لبنیات به ویژه شیر،میوه جات و سبزیجات استفاده شود.
 
 

 

1399/10/13
Powered by DorsaPortal