بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
راديولوژي

 

مسئول فني واحد : خانم دكتر مژگان نوري
 
 
كارشناس مسئول واحد : آقاي سيدعلي ميرمهدي
 

تلفن داخلي : 230


فعاليت بخش :
پذيرش بيماران از ساير بخش ها و مراجعين ازبيرون بيمارستان


اقدامات :
انجام گرافي هاي مختلف – سونوگرافي – ماموگرافي گرافي پرتابل – آموزش به مراجعين جهت آمادگي هاي قبل از انجام اقدامات بالا- آموزش جهت مراقبتهاي لازم پس از انجام عكس هاي راديولوژي


نوبت دهي :
در ابتداي هر ماه پس از مشخص شدن زمان آنكالي پزشكان و پرسنل راديولوژي، نوبت دهي انجام ميشود.


جهت انجام گرافي هاي ساده نياز به نوبت دهي از قبل نيست و موارد اورژانسي در طول شبانه روز انجام مي شود.

گرافي كمر نياز به نوبت دهي از قبل دارد.

نوبت سونوگرافي و ماموگرافي، در ابتداي هر ماه داده ميشود.


توجه:اشعه
X در راديوگرافي براي مادران باردار به ويژه در سه ماهه اول مضر مي باشد.


پس از انجام راديوگرافي به خصوص در كودكان و سالمندان، براي كاهش اثرات مضر آن از لبنيات به ويژه شير،ميوه جات و سبزيجات استفاده شود.
 
 

 

1398/10/07
Powered by DorsaPortal