بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ جمعه ۲۶ دي
br ENGLISH
آزمایشگاه

  

مسئول فني واحد: آقاي دكتر جغتايي
 
 
كارشناس مسئول  واحد: آقاي علي قزوينيان 
 
 
تلفن داخلي : 220 -221
 
 
ساعت پذيرش :روزهاي غير تعطيل از ساعت 6 صبح تا تكميل شدن ظرفيت پذيرش

لطفا" جهت نوبت دهي نام خود را در فرم پذيرش آزمايشگاه ثبت كنيد ودفترچه بيمه خود را در نوبت قرار دهيد.
 
 

ساعت جوابدهي :از ساعت 11 صبح الي13اقدامات :
جوابدهي نمونه هاي ارسالي از بخشهاي مختلف بيمارستان مانند بخش زنان ، نوزادان ،اورژانس ،درمانگاه زنان وزايشگاه به طور 24 ساعته - نمونه گيري براي مراجعه كنندگان سرپايي در شيفت صبح - پذيرش نمونه هاي پاتولوژي از بخش هاو نمونه هاي سرپايي
 
 

 

1398/10/07
Powered by DorsaPortal