بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
معرفي
مسئول آموزش :خانم سیده لیلا مقدم
 
 
تلفن داخلی : 231
 
 

سوپر وایزر آموزشی :

حیات و ادامه زندگی سازمان تا حدود زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بستگی دارد، افراد ماهر تر و آموزش دیده تر نقش موثر تری در کارآمدی و بهره وری سازمانی خواهد داشت. از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان اطلاعات ، دانش ، مهارت ها و قابلیت های کارکنان ، آنان را برای ایفای وظایف و قبول مسئولیتهای جدید تر ، آماده تر و مجهز تر می کند.به طور کلی سازمانی که به رشد کمی و کیفی دانش و مهارت کارکنان خود می اندیشد و پیوسته فعالیتهای آموزش در آن در جریان است ،کارکنان بهتر توانایی های خود را افزایش می دهند و چگونه آموختن و به کار بستن را می آموزند .در چنین سازمانی ، ابتکار ، ابداع ، ارتقای آگاهی و دانش افزایی به نوعی رفتار همگانی مبدل می شود و توفیق در تحقق اهداف سازمانی امری قطعی است و هرگز سازمان دچار جمود فکری نخواهد شد.

بر همین اساس بیمارستان شهدا بهشهر سعی در بهبود و ارتقاء خدمات آموزشی و درمانی خود از طریق سوپر وایزرهای آموزشی و برگزاری کارگاهها و دوره ای آموزشی درزمینه های مختلف ( شیوه های نوین درمان ، تجهیزات پزشکی و...) نموده است.
 
 

آموزش به بیمار :

در این مرکز سعی شده است نیاز مددجویان در تک تک بخش های بالینی جداگانه استخراج و نسبت به برآورد آنها مطالب آموزشی جداگانه توسط سوپروایزرآموزشی و همکاران طراحی شده است که در هر شیفت توسط پرستار هر بیمار نسبت به آموزش Face to face آنها اقدام شده و نتایج آن توسط سوپروایزر بالینی شیفت کنترل و نظارت میگردد همچنین در هر شیفت صبح برای مادران بستری دربخش بطور مفصل برنامه آموزشی تدارک دیده شده است که موضوعات مراقبتی توضیح داده و در نهایت یک برگ پمفلت نیز جهت مطالعه ایشان در منزل تحویل میگردد.
 
 

آموزش و توسعه کارکنان:

اهمیت آموزش کارکنان به عنوان موثر ترین راه همسازی با تغییرات در سازمان ها می باشد .بنابر این انجام فعالیت آموزشی در سازمانهای امروزی امری اجتناب ناپذیر است .آموزش کارکنان ضمن تسهیل تحقق اهداف سازمانی از طریق بهبود عملکرد فردی و گروهی ، ایجاد انعطاف پذیری در مقابل تغییر و کاستن از مقاومت های ناخواسته و بی مورد ، موجب می شود کارکنان از طریق شناخت منافع خود و سازمان، از منابع محدود سازمان حداکثر بازدهی را به دست آورند که در این صورت مدیران به جای پرداختن به درگیری روزمره به ترسیم چشم انداز ها و برنامه های راهبردی سازمان بپردازند.

واحد آموزش کارکنان این مرکز در نظر دارد با آموزش هدفمند و برنامه محور و با رویکرد سیستماتیک و نظام مند به اهداف فوق نائل آید.
 
 
1399/11/11
Powered by DorsaPortal