بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ جمعه ۲۶ دي
br ENGLISH
معرفي
مسئول آموزش :خانم سيده ليلا مقدم
 
 
تلفن داخلي : 231
 
 

سوپر وايزر آموزشي :

حيات و ادامه زندگي سازمان تا حدود زيادي به دانش و مهارت كاركنان آن بستگي دارد، افراد ماهر تر و آموزش ديده تر نقش موثر تري در كارآمدي و بهره وري سازماني خواهد داشت. از طرف ديگر آموزش با افزايش ميزان اطلاعات ، دانش ، مهارت ها و قابليت هاي كاركنان ، آنان را براي ايفاي وظايف و قبول مسئوليتهاي جديد تر ، آماده تر و مجهز تر مي كند.به طور كلي سازماني كه به رشد كمي و كيفي دانش و مهارت كاركنان خود مي انديشد و پيوسته فعاليتهاي آموزش در آن در جريان است ،كاركنان بهتر توانايي هاي خود را افزايش مي دهند و چگونه آموختن و به كار بستن را مي آموزند .در چنين سازماني ، ابتكار ، ابداع ، ارتقاي آگاهي و دانش افزايي به نوعي رفتار همگاني مبدل مي شود و توفيق در تحقق اهداف سازماني امري قطعي است و هرگز سازمان دچار جمود فكري نخواهد شد.

بر همين اساس بيمارستان شهدا بهشهر سعي در بهبود و ارتقاء خدمات آموزشي و درماني خود از طريق سوپر وايزرهاي آموزشي و برگزاري كارگاهها و دوره اي آموزشي درزمينه هاي مختلف ( شيوه هاي نوين درمان ، تجهيزات پزشكي و...) نموده است.
 
 

آموزش به بيمار :

در اين مركز سعي شده است نياز مددجويان در تك تك بخش هاي باليني جداگانه استخراج و نسبت به برآورد آنها مطالب آموزشي جداگانه توسط سوپروايزرآموزشي و همكاران طراحي شده است كه در هر شيفت توسط پرستار هر بيمار نسبت به آموزش Face to face آنها اقدام شده و نتايج آن توسط سوپروايزر باليني شيفت كنترل و نظارت ميگردد همچنين در هر شيفت صبح براي مادران بستري دربخش بطور مفصل برنامه آموزشي تدارك ديده شده است كه موضوعات مراقبتي توضيح داده و در نهايت يك برگ پمفلت نيز جهت مطالعه ايشان در منزل تحويل ميگردد.
 
 

آموزش و توسعه كاركنان:

اهميت آموزش كاركنان به عنوان موثر ترين راه همسازي با تغييرات در سازمان ها مي باشد .بنابر اين انجام فعاليت آموزشي در سازمانهاي امروزي امري اجتناب ناپذير است .آموزش كاركنان ضمن تسهيل تحقق اهداف سازماني از طريق بهبود عملكرد فردي و گروهي ، ايجاد انعطاف پذيري در مقابل تغيير و كاستن از مقاومت هاي ناخواسته و بي مورد ، موجب مي شود كاركنان از طريق شناخت منافع خود و سازمان، از منابع محدود سازمان حداكثر بازدهي را به دست آورند كه در اين صورت مديران به جاي پرداختن به درگيري روزمره به ترسيم چشم انداز ها و برنامه هاي راهبردي سازمان بپردازند.

واحد آموزش كاركنان اين مركز در نظر دارد با آموزش هدفمند و برنامه محور و با رويكرد سيستماتيك و نظام مند به اهداف فوق نائل آيد.
 
 
1395/02/13
Powered by DorsaPortal