بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
نحوه پذيرش سرپايي


پذیرش بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان :
 

1- بیمار به صورت شخصی ، یا با اورژانس 115 به اورژانس مراجعه می نماید .

2- پرستار تریاژ مستقر در اورژانس بیمار را طبق پروتکل EST ارزیابی نموده و در صورتی که بیمارستان 1 و2و3 تریاژ باشد سریعاً اقدامات درمانی با حضور پزشک عمومی مستقر در اورژانس شروع می شود .

3- همراه بیمار با دفترچه بیمار ، به منشی اورژانس مر اجعه می نماید.

4- منشی پس از ثبت اطلاعات بیمار وصدور شماره قبض ، همراه را به واحد صندوق واقع در طبقه همکف راهنمایی می کند .

5- بعد از دریافت قبض صندوق وتحویل آن به منشی ، پرونده سرپایی در اورژانس توسط منشی تشکیل شده ادامه اقدامات درمانی انجام می شود .

6- در صورت نیاز به بستری بیمار ، ( بجز بیماران Case زنان وزایمان ) مراتب جهت گرفتن اعزام توسط پرستار اورژانس به اطلاع سوپروایزر می رسد.

7- سوپروایزر به بیمارستان امام خمینی جهت اعزا م بیمار هماهنگی می نماید و بیمار به آمبولانس و پرستار اعزام می گردد.

8- در صورت تریاژ بیمار و قرار گرفتن در سطح 4 .و 5 تریاژ ، بیمار یا همراه ولی به منشی اورژانس مراجعه می نمایند. و در صف انتظار جهت ویزیت پزشک اورژانس قرار می گیرند .
 
 
 
 
پذیرش بیماران سرپایی در آزمایشگاه :
 

1- مسئول پذیرش آزمایشگاه ، بعد از ویزیت در خواست آزمایشات ثبت شد و در دفترچه بیمار و اطمینان از انجام آزمایشات در مرکز ، طبق لیست انتظار به بیمار نوبت می دهد.

2- روز وساعت مراجعه و همچنین نوع آمادگی لازم جهت انجام آزمایشی به بیمار توسط مسئول پذیرش آزمایشگاه آموزش داده می شود.

3- در صورت اورژانسی بودن انجام آزمایش، مسئول پذیرش آزمایشگاه دفترچه یا نسخه بیمار را تحویل می گیرد ونسخه را از لحاظ اعتبار دفترچه و اطمینان از انجام آزمایشات بررسی می کند.

4- در صورت عدم انجام آزمایشات در مرکز مسئول پذیرش بیمار را سایر مراکز راهنمایی می کند.

5- در صورت انجام آزمایشات در مرکز ، مسئول پذیرش آزمایشات را در سیستم HIS ثبت نموده وبیمار یا همراه وی را به واحد صندوق راهنمایی می کند.

6- نمونه گیر ، نمونه گیری از بیمار را طبق قبض دریافتی و با رعایت نوبت بیماران انجام می دهد .
 
 

پذیرش بیماران سرپایی در رادیولوژی :

1-در خصوص انجام سونوگرافی جهت بیماران سرپایی ، منشی بخش در شیفت صبح پس از رویت نسخه بیمار واطمینان از انجام سونوگرافی مربوطه طبق لیست انتظار نوبت سونوگرافی داده شده وبرگه آموزش نیز تحویل بیمار می شود و ساعت وتاریخ مراجعه به بیمار گفته میشود .

2- بیمار بعد از مراجعه در زمان تعیین شده جهت انجام سونوگرافی ، بعد ثبت نوع سونوگرافی توسط منشی در سیستم HIS جهت دریافت قبض به صندوق بیمارستان هدایت می شود .

3- پس از دریافت قبض صندوق وتحویل به منشی ، سونوگرافی توسط پزشک سونوگرافیست انجام می شود .

4- در خصوص گرافی بیماران سرپایی ، بعد از ثبت در خواست گرافی توسط منشی در شیفت صبح کاردان یا کارشناس رادیولوژی در شیفت عصر و شب بیمار صندوق فرستاده می شود.

بعد از دریافت قبض صندوق وتحویل به منشی یا کاردان یا کارشناس رادیولوژی گرافی انجام وکلیشه تحویل بیمار می گردد.
 
 
1399/11/11
Powered by DorsaPortal