بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ جمعه ۲۶ دي
br ENGLISH
نحوه پذيرش سرپايي


پذيرش بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان :
 

1- بيمار به صورت شخصي ، يا با اورژانس 115 به اورژانس مراجعه مي نمايد .

2- پرستار ترياژ مستقر در اورژانس بيمار را طبق پروتكل EST ارزيابي نموده و در صورتي كه بيمارستان 1 و2و3 ترياژ باشد سريعاً اقدامات درماني با حضور پزشك عمومي مستقر در اورژانس شروع مي شود .

3- همراه بيمار با دفترچه بيمار ، به منشي اورژانس مر اجعه مي نمايد.

4- منشي پس از ثبت اطلاعات بيمار وصدور شماره قبض ، همراه را به واحد صندوق واقع در طبقه همكف راهنمايي مي كند .

5- بعد از دريافت قبض صندوق وتحويل آن به منشي ، پرونده سرپايي در اورژانس توسط منشي تشكيل شده ادامه اقدامات درماني انجام مي شود .

6- در صورت نياز به بستري بيمار ، ( بجز بيماران Case زنان وزايمان ) مراتب جهت گرفتن اعزام توسط پرستار اورژانس به اطلاع سوپروايزر مي رسد.

7- سوپروايزر به بيمارستان امام خميني جهت اعزا م بيمار هماهنگي مي نمايد و بيمار به آمبولانس و پرستار اعزام مي گردد.

8- در صورت ترياژ بيمار و قرار گرفتن در سطح 4 .و 5 ترياژ ، بيمار يا همراه ولي به منشي اورژانس مراجعه مي نمايند. و در صف انتظار جهت ويزيت پزشك اورژانس قرار مي گيرند .
 
 
 
 
پذيرش بيماران سرپايي در آزمايشگاه :
 

1- مسئول پذيرش آزمايشگاه ، بعد از ويزيت در خواست آزمايشات ثبت شد و در دفترچه بيمار و اطمينان از انجام آزمايشات در مركز ، طبق ليست انتظار به بيمار نوبت مي دهد.

2- روز وساعت مراجعه و همچنين نوع آمادگي لازم جهت انجام آزمايشي به بيمار توسط مسئول پذيرش آزمايشگاه آموزش داده مي شود.

3- در صورت اورژانسي بودن انجام آزمايش، مسئول پذيرش آزمايشگاه دفترچه يا نسخه بيمار را تحويل مي گيرد ونسخه را از لحاظ اعتبار دفترچه و اطمينان از انجام آزمايشات بررسي مي كند.

4- در صورت عدم انجام آزمايشات در مركز مسئول پذيرش بيمار را ساير مراكز راهنمايي مي كند.

5- در صورت انجام آزمايشات در مركز ، مسئول پذيرش آزمايشات را در سيستم HIS ثبت نموده وبيمار يا همراه وي را به واحد صندوق راهنمايي مي كند.

6- نمونه گير ، نمونه گيري از بيمار را طبق قبض دريافتي و با رعايت نوبت بيماران انجام مي دهد .
 
 

پذيرش بيماران سرپايي در راديولوژي :

1-در خصوص انجام سونوگرافي جهت بيماران سرپايي ، منشي بخش در شيفت صبح پس از رويت نسخه بيمار واطمينان از انجام سونوگرافي مربوطه طبق ليست انتظار نوبت سونوگرافي داده شده وبرگه آموزش نيز تحويل بيمار مي شود و ساعت وتاريخ مراجعه به بيمار گفته ميشود .

2- بيمار بعد از مراجعه در زمان تعيين شده جهت انجام سونوگرافي ، بعد ثبت نوع سونوگرافي توسط منشي در سيستم HIS جهت دريافت قبض به صندوق بيمارستان هدايت مي شود .

3- پس از دريافت قبض صندوق وتحويل به منشي ، سونوگرافي توسط پزشك سونوگرافيست انجام مي شود .

4- در خصوص گرافي بيماران سرپايي ، بعد از ثبت در خواست گرافي توسط منشي در شيفت صبح كاردان يا كارشناس راديولوژي در شيفت عصر و شب بيمار صندوق فرستاده مي شود.

بعد از دريافت قبض صندوق وتحويل به منشي يا كاردان يا كارشناس راديولوژي گرافي انجام وكليشه تحويل بيمار مي گردد.
 
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal