بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
رسيدگي به شكايات
مسئول واحد : خانم مائده دماونديان
 
 
 
تلفن داخلي: 255
 
 
 
مختصري از فعاليتهاي اين واحد :
 

· حفظ محرمانگي اطلاعات مربوط به شكايت و فرد شاكي

· ابلاغ خط مشي و فرآيند و فرم رسيدگي به شكايات به همه بخش ها ) اعم از درماني و غير درماني(

· رسيدگي به شكايات در پايين ترين سطح ممكن

· فرهنگ سازي و بسترسازي در خصوص فرآيند رسيدگي به شكايات در بيمارستان

· فراهم نمودن امكانات دريافت شكايات از كانالهاي ارتباطي تلفني ،كتبي ، حضوري ، صندوق رسيدگي به شكايات ، پيامكي

· دريافت شكايات كتبي ، حضوري ، پيامكي

· دريافت هفتگي شكايات از محلهاي جمع آوري شكايات مثل صندوقها و...

· مراجعه به دفتر سوپروايزري و دريافت شكايات احتمالي در طول عصر يا شب

· بر رسي و تكميل اطلاعات موردنياز شكايت در اولين فرصت با حضور شاكي و متشاكي

· اطلاع رساني به شاكي در خصوص نتيجه رسيدگي و يا ادامه روند رسيدگي در صورت عدم حصول نتيجه

· بازديد روزانه از بخش ها و گرفتن انتقادات و پيشنهادات بيماران و همراهان

· پيگيري و پاسخ به شكوائيه هاي وصولي از حوزه درمان و بازرسي دانشگاه و ساير ارگانها ) نظام پزشكي و .... (

· هماهنگي با مسئولين بيمارستان جهت رسيدگي به شكاياتي كه در واحد رسيدگي به شكايات قابل حل نباشد .

· ارجاع شكاياتي كه در درون بيمارستان قابل حل نمي باشد به رئيس بيمارستان جهت ارجاع به اداره بازرسي ، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات دانشگاه

· ارجاع شكاياتي كه در حيطه هاي كيفري مي باشد و جرم آنها كيفر عمومي داشته باشد به رئيس بيمارستان

· ارائه گزارش شكايات واصله به واحد رسيدگي به شكايات به صورت ماهيانه به مدير / مسئول بهبود كيفيت

· ار ائه گزارش ريسك هاي استخراج شده از محتواي شكايات به دفتر بهبود كيفيت بيمارستان

· به اشتراك گذاري درس هاي آموخته شده از شكايات
 
 
 
1395/12/08
Powered by DorsaPortal