بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
br ENGLISH
رسيدگي به شكايات
مسئول واحد : خانم مائده دماوندیان
 
 
 
تلفن داخلی: 206
 
 
 
مختصری از فعالیتهای این واحد :
 

· حفظ محرمانگی اطلاعات مربوط به شکایت و فرد شاکی

· ابلاغ خط مشی و فرآیند و فرم رسیدگی به شکایات به همه بخش ها ) اعم از درمانی و غیر درمانی(

· رسیدگی به شکایات در پایین ترین سطح ممکن

· فرهنگ سازی و بسترسازی در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات در بیمارستان

· فراهم نمودن امکانات دریافت شکایات از کانالهای ارتباطی تلفنی ،کتبی ، حضوری ، صندوق رسیدگی به شکایات ، پیامکی

· دریافت شکایات کتبی ، حضوری ، پیامکی

· دریافت هفتگی شکایات از محلهای جمع آوری شکایات مثل صندوقها و...

· مراجعه به دفتر سوپروایزری و دریافت شکایات احتمالی در طول عصر یا شب

· بر رسی و تکمیل اطلاعات موردنیاز شکایت در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی

· اطلاع رسانی به شاکی در خصوص نتیجه رسیدگی و یا ادامه روند رسیدگی در صورت عدم حصول نتیجه

· بازدید روزانه از بخش ها و گرفتن انتقادات و پیشنهادات بیماران و همراهان

· پیگیری و پاسخ به شکوائیه های وصولی از حوزه درمان و بازرسی دانشگاه و سایر ارگانها ) نظام پزشکی و .... (

· هماهنگی با مسئولین بیمارستان جهت رسیدگی به شکایاتی که در واحد رسیدگی به شکایات قابل حل نباشد .

· ارجاع شکایاتی که در درون بیمارستان قابل حل نمی باشد به رئیس بیمارستان جهت ارجاع به اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه

· ارجاع شکایاتی که در حیطه های کیفری می باشد و جرم آنها کیفر عمومی داشته باشد به رئیس بیمارستان

· ارائه گزارش شکایات واصله به واحد رسیدگی به شکایات به صورت ماهیانه به مدیر / مسئول بهبود کیفیت

· ار ائه گزارش ریسک های استخراج شده از محتوای شکایات به دفتر بهبود کیفیت بیمارستان

· به اشتراک گذاری درس های آموخته شده از شکایات
 
 
 
1399/11/11
Powered by DorsaPortal