بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
نحوه پذيرش بستري

پذيرش بيماران بستري:
 

1- بيمار با همراه و لي با در دست داشتن دستور بستري به واحد پذيرش واقع در طبقه همكف بيمارستان جهت تشكيل پرونده مراجعه مي نمايد .

2- متصدي پذيرش دستور بستري بيمار را چك مي نمايد.

3- در صورت شلوغ بودن بخش زنان ، قبل از بستري بيمار ، طي تماس تلفني با مسئول بخش از خالي بودن تخت اطمينان حاصل مي شود .

4- در صورتي كه بيمار باردار ، يا داراي مشكل زنان بدون دستور بستري مراجعه مي نمايد ، توسط متصدي پذيرش در شيفت صبح به در مانگاه تخصصي زنان و در شيفت صبح وعصر به واحد زايشگاه راهنمايي مي گردد.

5- در صورت خالي نبودن تخت ، اگر بيمار نياز به بستري به صورت اورژانسي نداشت ، توجيه مي شود كه تا خالي شدن تخت منتظر بماند .

6- در صورت اورژانسي بودن وضعيت بيمار به سوپروايزر شيفت ومسئول بخش جهت خالي نمودن و پذيرش بيمار اطلاع داده مي شود .

7- متصدي پذيرش پس از كنتر ل تاريخ ومهر پزشك شاغل در بيمارستان ، ثبت اطلاعات دموگرافيك در سيستم HIS را انجام مي دهد .

8- پس از اخذ رضايت عمل جراحي ورضايت معالجه از بيمار و يا قيم ولي پرونده تحويل بيمار يا همراه مي شود .

9- جهت عمل جراحي بيماران زير 18 سال رضايت پدر يا قيم لازم است و در صورت عدم حضور آنها ، اصل قيم نامه محضري پدر يا قيم قانوني نياز مي باشد.

10- در صورت عدم وجود قيم در مورد بيمار اورژانسي با نظر پزشك معالج و تنظيم صورتجلسه ( با امضا ء پزشك ، مسئول شيفت وسوپروايزر كه ضميمه پرونده بيمار شده و مراتب در گزارش پرستاري نيز قيد مي شود ، بيمار پذيرش مي شود .

11- بيمار يا همراه با پرونده به بخش مربوطه هدايت مي گردند .

12- بيمار در بخش مربوطه توسط مسئول شيفت پذيرش مي شود .

13- پرستار مسئول بيمار مشخص شد ، وبه بيمار معرفي مي شود .

14- تخت بيمار در بخش بستري مشخص مي شود .

15- بيمار به تخت خود راهنمايي مي گردد.

16- كيف بهداشتي شامل لباس و وسايل شخصي توسط خدمه تحويل بيمار مي گردد .

17- خدمه بخش در پوشيدن لباس به بيمار كمك مي نمايد .

18- در مورد بخش وامكانات آن شامل سرويس بهداشتي ، حمام ومحل نماز ونحوه استفاده از زنگ اخبار جهت قبله به بيمار يا همراه وي توسط پرستار آموزش داده مي شود .

19- توضيحات در رابطه با آشنايي بيمار و همراه ولي با قوانين ومقرارت بخش وبيمارستان از جمله تفكيك زباله ها ، ساعت ملاقات ، منشور حقوق بيمار ، طرح تحول سلامت ، فرايند پيگيري و رسيدگي به شكايات و توسط پرستار به بيمار ارائه مي گردد . پرستار و پمفلت آموزشي با قوانين بيمارستان نيز در اختيار بيمار قرار مي دهد .

20- تابلوي بالاي سر بيمار طبق مشخصات برگه پذيرش توسط پرستار تكميل مي گردد.

21- ارزيابي اوليه شامل كنترل علائم حياتي ، ارزيابي تغذيه اي ، تلفيق داروئي توسط پرستار انجام مي شود .

22- مداركي را كه نياز است در بيمارستان همراه بيمار باشد از قبيل دفتر چه بيمه ، كارت ملي ، آزمايشات خاص توسط پرستار به ولي اعلام مي شود .

23- مشخصات كامل بيمار توسط پرستار در دفاتر مربوطه ثبت مي گردد .
 
 
 
پذيرش وارزيابي سريع بيمار در بدو ورود به زايشگاه :
 

1- در صورت مراجعه خانم باردار بدون دستور بستري ومستقيم از منزل ، نگهبان سالن يا متصدي پذيرش بيمار و همراهش را به بخش زايشگاه واقع در طبقه اول بيمارستان هدايت مي كند.

2- ماماي كشيك در زايشگاه بيمار را از لحاظ علائم خطر فوري ( تشنج يا در حال تشنج ، اختلال هوشياري ، شوك بررسي مي كند .

3- در صورت وجود هر يك از علائم خطر طبق پروتكل بيمارستان دوستدار مادر و كودك اقدام مي شود .

4- در صورت نبود علائم خطر فوري ارزيابي سريع توسط ماما انجام مي شود ( ارزيابي سريع شامل : گرفتن شرح حال متخصص شامل شكايت اصلي ، تعداد حاملگي ، سن حاملگي ، سابقه لكه بيني در ماههاي اخير حاملگي ، سئوال در خصوص سابقه جفت سرراهي وسزارين

5- علائم حياتي مادر توسط ماما چك مي گردد.

6- وضعيت بيمار و نتايج ارزيابي اوليه به صورت تلفني توسط ماماي مسئول شيفت به اطلاع پزشك مقيم مي رسد .

7- بعد ازويزيت پزشك مقيم و نوشتن دستور بستري همراه بيمار جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش مراجعه مي نمايد .

8- در صورتي كه بيمار اورژانسي باشد و همراه نيز نداشته باشد خدمه بخش با دستور بستري به واحد پذيرش مراجعه و پرونده تشكيل مي دهد .

9- مسئول شيفت به خانواده بيمار اطلاع مي دهد .

10- بعد از تشكيل پرونده ارزيابي مجدد ( شرح حال كامل ، چك انقباضات ، علائم حياتي كامل ، معاينه فيزيكي ، بررسي نتايج سونوگرافي ها وآزمايشات وتستهاي سلامت جنين و معاينه واژينال )انجام مي شود .

11- در صورتي كه بعد از انجام ويزيت پزشك متخصص ، بيمار نياز به بستري نداشت ، آموزشهاي لازم در خصوص علائم خطر و لزوم مراجعه فوري داده مي شود وبعد ثبت مشخصات بيمار .

12- در صورتي كه در برگه دستورات پزشك ، دستور ادامه در مان در بخش زنان وجود داشت ماما با بخش زنان به صورت تلفني جهت پذيرش بيمار هماهنگ مي نمايد.

13- بيمار با پرونده وتوسط خدمه به بخش زنان منتقل مي شود و در غير اينصورت ادامه در مان در زايشگاه انجام مي شود .
 
 
 
پذيرش بيماران در اتاق عمل :
 

1- پزشك بعد از ويزيت بيمار الكتيو برابر برنامه اتاق عمل خويش به بيمار نوبت عمل مي دهد.

2- پزشك دستورات لازم را درخصوص آمادگي هاي قبل از عمل به بيمار مي دهد .

3- بيمار در بخش جراحي زنان توسط پرستار پذيرش مي شود واقدامات قبل عمل انجام مي گردد.

4- آمار بيماران الكتيو كانديد عمل را در ساعت 24 هر شب توسط خدمه تحويل پرستار اتاق عمل مي گردد.

5- پس از تماس سرپرستار يا كارشناس يا كاردان اتاق عمل در خصوص پذيرش بيمار ، بيمار با پرونده و توسط پرستار ماما توسط بيمار بر تحويل اتاق عمل مي شود .

6- پرونده بيمار توسط سرپرستار ، كاردان يا كارشناس اتاق عمل ( هوشبري ) از نظر رضايت عمل ، آزمايشات لازم EKA عكس بررسي مي شود .

7- بيمار توسط كاردان يا كارشناس بيهوشي يا اتاق عمل از نظر نداشتن ( عرضاي مصنوعي ، زيور آلات ، رگ مناسب ، بودن بررسي مي شود .

8- سوابق بيمار ي و داروئي توسط كاردان يا كارشناس اتاق عمل ( هوشبري ) اخذ مي شود .

9- برگه قبل عمل كه توسط پرستار تكميل گرديد . توسط كارشناس ( كاردان اتاق عمل و بيهوشي ) چك مي شود .

10- ارزيابي هاي لازم طبق چك ليست جراحي ايمن قبل شروع بيهوشي وعمل بيمار توسط تيم انجام مي شود .

11- گزارش پرستاري پذيرش بيمار توسط كاردان ، كارشناس اتاق عمل و بيهوشي نوشته مي شود.

12- بيماران اورژانسي در تمام ساعات شبانه روز توسط كاردان ، كارشناس اتاق عمل و بيهوشي پذيرش مي گردند.
 
 
 
پذيرش بيماران بستري در آزمايشگاه :
 

1- در خصوص انجام آزمايشات بيماران بستري ، پرستار ماما بخش مربوطه ليست آزمايشات را در سيتم HIS ثبت مي كند.

2- نمونه گيري توسط پرستار يا ماما هر بخش از بيماران انجام مي شود .

3- نمونه ها توسط خدمه با دفتر تحويل به آزمايشگاه ارسال مي شود.

4- مسئول پذيرش آزمايشگاه بعد از تحويل گرفتن نمونه وچك درخواست آن در سيستم HIS ، دفتر تحويل امضاء مي نمايد .
 
 
 
پذيرش بيماران بستري در راديولوژي :
 

1- پذيرش بيماران بستري جهت انجام راديوگرافي غير اورژانسي توسط منشي راديولوژي در شيفت صبح و كارشناس راديولوژي در شيفت عصر و شب تا ساعت 24 انجام مي شود .

2- پذيرش بيماران بستري جهت انجام راديوگرافي اورژانسي در تمام ساعات شبانه روز انجام مي شود .

3- پذيرش بيماران بستري جهت انجام سونوگرافي اورژانسي با هماهنگي با سوپروايزر و متخصص راديولوژي آنكال در تمام 24 ساعت و در صورت غير اورژانسي بودن در شيفت صبح انجام مي شود .

4- در خواست گرافي و سونوگرافي بيمار توسط منشي در شيفت صبح و پرستار يا ماما در شيفت عصر وشب در سيستم HIS ثبت مي گردد.

5- بيمار پس از هماهنگي با بخش راديولوژي با خدمه به بخش راديولوژي منتقل مي شود.

6- در صورت نياز به انجام سونوگرافي پرونده بيمار نيز با خدمه به راديولوژي فرستاده مي شود.

7- منشي بخش در شيفت صبح وكارشناس راديولوژي در شيفت عصر وشب درخواست بيمار را در HISكنترل و پرينت درخواست گرفته مي شود .

8- بيمار كانديد سونوگرافي به اتاق سونوگرافي و بيمار كانديد راديوگرافي به اتاق راديوگرافي هدايت مي گردد.

9- بيماران بستري بعد از انجام گرافي يا سونوگرافي با تحويل كليشه راديولوژي يا جواب سونوگرافي توسط خدمه با پرونده بر بخش مربوطه انتقال مي يابند و گرافي در پيوست تحويل پرستار مي شود .

10- در صورت نياز به انجام راديوگرافي جهت نوزادان NICU وبيماران بدحال كه امكان انتقال به بخش راديولوژي وجود ندارد ، با دستور پزشك گرافي به صورت پرتابل انجام مي شود .

11- جهت انجام گرافي پرتابل ، درخواست انجام گرافي توسط منشي بخش در شيفت صبح و پرستار ماما در شيفت شب در سيستم HIS ثبت مي گردد.

12- پرستار يا ماما با واحد راديولوژي جهت انجام گرافي هماهنگي مي نمايد .

13- بعد از انجام گرافي پرتابل ، كليشه توسط خدمه از بخش راديولوژي دريافت وبه پرستار يا ماما بخش مربوطه تحويل مي گردد.
 
1394/07/06
Powered by DorsaPortal