بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
br ENGLISH
نحوه پذيرش بستري

پذیرش بیماران بستری:
 

1- بیمار با همراه و لی با در دست داشتن دستور بستری به واحد پذیرش واقع در طبقه همکف بیمارستان جهت تشکیل پرونده مراجعه می نماید .

2- متصدی پذیرش دستور بستری بیمار را چک می نماید.

3- در صورت شلوغ بودن بخش زنان ، قبل از بستری بیمار ، طی تماس تلفنی با مسئول بخش از خالی بودن تخت اطمینان حاصل می شود .

4- در صورتی که بیمار باردار ، یا دارای مشکل زنان بدون دستور بستری مراجعه می نماید ، توسط متصدی پذیرش در شیفت صبح به در مانگاه تخصصی زنان و در شیفت صبح وعصر به واحد زایشگاه راهنمایی می گردد.

5- در صورت خالی نبودن تخت ، اگر بیمار نیاز به بستری به صورت اورژانسی نداشت ، توجیه می شود که تا خالی شدن تخت منتظر بماند .

6- در صورت اورژانسی بودن وضعیت بیمار به سوپروایزر شیفت ومسئول بخش جهت خالی نمودن و پذیرش بیمار اطلاع داده می شود .

7- متصدی پذیرش پس از کنتر ل تاریخ ومهر پزشک شاغل در بیمارستان ، ثبت اطلاعات دموگرافیک در سیستم HIS را انجام می دهد .

8- پس از اخذ رضایت عمل جراحی ورضایت معالجه از بیمار و یا قیم ولی پرونده تحویل بیمار یا همراه می شود .

9- جهت عمل جراحی بیماران زیر 18 سال رضایت پدر یا قیم لازم است و در صورت عدم حضور آنها ، اصل قیم نامه محضری پدر یا قیم قانونی نیاز می باشد.

10- در صورت عدم وجود قیم در مورد بیمار اورژانسی با نظر پزشک معالج و تنظیم صورتجلسه ( با امضا ء پزشک ، مسئول شیفت وسوپروایزر که ضمیمه پرونده بیمار شده و مراتب در گزارش پرستاری نیز قید می شود ، بیمار پذیرش می شود .

11- بیمار یا همراه با پرونده به بخش مربوطه هدایت می گردند .

12- بیمار در بخش مربوطه توسط مسئول شیفت پذیرش می شود .

13- پرستار مسئول بیمار مشخص شد ، وبه بیمار معرفی می شود .

14- تخت بیمار در بخش بستری مشخص می شود .

15- بیمار به تخت خود راهنمایی می گردد.

16- کیف بهداشتی شامل لباس و وسایل شخصی توسط خدمه تحویل بیمار می گردد .

17- خدمه بخش در پوشیدن لباس به بیمار کمک می نماید .

18- در مورد بخش وامکانات آن شامل سرویس بهداشتی ، حمام ومحل نماز ونحوه استفاده از زنگ اخبار جهت قبله به بیمار یا همراه وی توسط پرستار آموزش داده می شود .

19- توضیحات در رابطه با آشنایی بیمار و همراه ولی با قوانین ومقرارت بخش وبیمارستان از جمله تفکیک زباله ها ، ساعت ملاقات ، منشور حقوق بیمار ، طرح تحول سلامت ، فرایند پیگیری و رسیدگی به شکایات و توسط پرستار به بیمار ارائه می گردد . پرستار و پمفلت آموزشی با قوانین بیمارستان نیز در اختیار بیمار قرار می دهد .

20- تابلوی بالای سر بیمار طبق مشخصات برگه پذیرش توسط پرستار تکمیل می گردد.

21- ارزیابی اولیه شامل کنترل علائم حیاتی ، ارزیابی تغذیه ای ، تلفیق داروئی توسط پرستار انجام می شود .

22- مدارکی را که نیاز است در بیمارستان همراه بیمار باشد از قبیل دفتر چه بیمه ، کارت ملی ، آزمایشات خاص توسط پرستار به ولی اعلام می شود .

23- مشخصات کامل بیمار توسط پرستار در دفاتر مربوطه ثبت می گردد .
 
 
 
پذیرش وارزیابی سریع بیمار در بدو ورود به زایشگاه :
 

1- در صورت مراجعه خانم باردار بدون دستور بستری ومستقیم از منزل ، نگهبان سالن یا متصدی پذیرش بیمار و همراهش را به بخش زایشگاه واقع در طبقه اول بیمارستان هدایت می کند.

2- مامای کشیک در زایشگاه بیمار را از لحاظ علائم خطر فوری ( تشنج یا در حال تشنج ، اختلال هوشیاری ، شوک بررسی می کند .

3- در صورت وجود هر یک از علائم خطر طبق پروتکل بیمارستان دوستدار مادر و کودک اقدام می شود .

4- در صورت نبود علائم خطر فوری ارزیابی سریع توسط ماما انجام می شود ( ارزیابی سریع شامل : گرفتن شرح حال متخصص شامل شکایت اصلی ، تعداد حاملگی ، سن حاملگی ، سابقه لکه بینی در ماههای اخیر حاملگی ، سئوال در خصوص سابقه جفت سرراهی وسزارین

5- علائم حیاتی مادر توسط ماما چک می گردد.

6- وضعیت بیمار و نتایج ارزیابی اولیه به صورت تلفنی توسط مامای مسئول شیفت به اطلاع پزشک مقیم می رسد .

7- بعد ازویزیت پزشک مقیم و نوشتن دستور بستری همراه بیمار جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش مراجعه می نماید .

8- در صورتی که بیمار اورژانسی باشد و همراه نیز نداشته باشد خدمه بخش با دستور بستری به واحد پذیرش مراجعه و پرونده تشکیل می دهد .

9- مسئول شیفت به خانواده بیمار اطلاع می دهد .

10- بعد از تشکیل پرونده ارزیابی مجدد ( شرح حال کامل ، چک انقباضات ، علائم حیاتی کامل ، معاینه فیزیکی ، بررسی نتایج سونوگرافی ها وآزمایشات وتستهای سلامت جنین و معاینه واژینال )انجام می شود .

11- در صورتی که بعد از انجام ویزیت پزشک متخصص ، بیمار نیاز به بستری نداشت ، آموزشهای لازم در خصوص علائم خطر و لزوم مراجعه فوری داده می شود وبعد ثبت مشخصات بیمار .

12- در صورتی که در برگه دستورات پزشک ، دستور ادامه در مان در بخش زنان وجود داشت ماما با بخش زنان به صورت تلفنی جهت پذیرش بیمار هماهنگ می نماید.

13- بیمار با پرونده وتوسط خدمه به بخش زنان منتقل می شود و در غیر اینصورت ادامه در مان در زایشگاه انجام می شود .
 
 
 
پذیرش بیماران در اتاق عمل :
 

1- پزشک بعد از ویزیت بیمار الکتیو برابر برنامه اتاق عمل خویش به بیمار نوبت عمل می دهد.

2- پزشک دستورات لازم را درخصوص آمادگی های قبل از عمل به بیمار می دهد .

3- بیمار در بخش جراحی زنان توسط پرستار پذیرش می شود واقدامات قبل عمل انجام می گردد.

4- آمار بیماران الکتیو کاندید عمل را در ساعت 24 هر شب توسط خدمه تحویل پرستار اتاق عمل می گردد.

5- پس از تماس سرپرستار یا کارشناس یا کاردان اتاق عمل در خصوص پذیرش بیمار ، بیمار با پرونده و توسط پرستار ماما توسط بیمار بر تحویل اتاق عمل می شود .

6- پرونده بیمار توسط سرپرستار ، کاردان یا کارشناس اتاق عمل ( هوشبری ) از نظر رضایت عمل ، آزمایشات لازم EKA عکس بررسی می شود .

7- بیمار توسط کاردان یا کارشناس بیهوشی یا اتاق عمل از نظر نداشتن ( عرضای مصنوعی ، زیور آلات ، رگ مناسب ، بودن بررسی می شود .

8- سوابق بیمار ی و داروئی توسط کاردان یا کارشناس اتاق عمل ( هوشبری ) اخذ می شود .

9- برگه قبل عمل که توسط پرستار تکمیل گردید . توسط کارشناس ( کاردان اتاق عمل و بیهوشی ) چک می شود .

10- ارزیابی های لازم طبق چک لیست جراحی ایمن قبل شروع بیهوشی وعمل بیمار توسط تیم انجام می شود .

11- گزارش پرستاری پذیرش بیمار توسط کاردان ، کارشناس اتاق عمل و بیهوشی نوشته می شود.

12- بیماران اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز توسط کاردان ، کارشناس اتاق عمل و بیهوشی پذیرش می گردند.
 
 
 
پذیرش بیماران بستری در آزمایشگاه :
 

1- در خصوص انجام آزمایشات بیماران بستری ، پرستار ماما بخش مربوطه لیست آزمایشات را در سیتم HIS ثبت می کند.

2- نمونه گیری توسط پرستار یا ماما هر بخش از بیماران انجام می شود .

3- نمونه ها توسط خدمه با دفتر تحویل به آزمایشگاه ارسال می شود.

4- مسئول پذیرش آزمایشگاه بعد از تحویل گرفتن نمونه وچک درخواست آن در سیستم HIS ، دفتر تحویل امضاء می نماید .
 
 
 
پذیرش بیماران بستری در رادیولوژی :
 

1- پذیرش بیماران بستری جهت انجام رادیوگرافی غیر اورژانسی توسط منشی رادیولوژی در شیفت صبح و کارشناس رادیولوژی در شیفت عصر و شب تا ساعت 24 انجام می شود .

2- پذیرش بیماران بستری جهت انجام رادیوگرافی اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز انجام می شود .

3- پذیرش بیماران بستری جهت انجام سونوگرافی اورژانسی با هماهنگی با سوپروایزر و متخصص رادیولوژی آنکال در تمام 24 ساعت و در صورت غیر اورژانسی بودن در شیفت صبح انجام می شود .

4- در خواست گرافی و سونوگرافی بیمار توسط منشی در شیفت صبح و پرستار یا ماما در شیفت عصر وشب در سیستم HIS ثبت می گردد.

5- بیمار پس از هماهنگی با بخش رادیولوژی با خدمه به بخش رادیولوژی منتقل می شود.

6- در صورت نیاز به انجام سونوگرافی پرونده بیمار نیز با خدمه به رادیولوژی فرستاده می شود.

7- منشی بخش در شیفت صبح وکارشناس رادیولوژی در شیفت عصر وشب درخواست بیمار را در HISکنترل و پرینت درخواست گرفته می شود .

8- بیمار کاندید سونوگرافی به اتاق سونوگرافی و بیمار کاندید رادیوگرافی به اتاق رادیوگرافی هدایت می گردد.

9- بیماران بستری بعد از انجام گرافی یا سونوگرافی با تحویل کلیشه رادیولوژی یا جواب سونوگرافی توسط خدمه با پرونده بر بخش مربوطه انتقال می یابند و گرافی در پیوست تحویل پرستار می شود .

10- در صورت نیاز به انجام رادیوگرافی جهت نوزادان NICU وبیماران بدحال که امکان انتقال به بخش رادیولوژی وجود ندارد ، با دستور پزشک گرافی به صورت پرتابل انجام می شود .

11- جهت انجام گرافی پرتابل ، درخواست انجام گرافی توسط منشی بخش در شیفت صبح و پرستار ماما در شیفت شب در سیستم HIS ثبت می گردد.

12- پرستار یا ماما با واحد رادیولوژی جهت انجام گرافی هماهنگی می نماید .

13- بعد از انجام گرافی پرتابل ، کلیشه توسط خدمه از بخش رادیولوژی دریافت وبه پرستار یا ماما بخش مربوطه تحویل می گردد.
 
1399/11/11
Powered by DorsaPortal