بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
تجهيزات پزشكي

نام مسئول بخش : خانم محدثه رزدان

 

 تلفن داخلي : 241

 

 

شرح مختصري از فعاليت بخش :
 

1 – بازديد روزانه از بخش ها و پيگيري مشكلات تجهيزات پزشكي

2 – كنترل تجهيزات حياتي مانند دي سي شوك به صورت روزانه

3 – پيگيري تعمير تجهيزات و در صورت نياز ارسال به شركت مربوطه

4 – پيگيري خريد تجهيزات مورد نياز بيمارستان

5 – تهيه و تنظيم شناسنامه تجهيزات پزشكي موجود در بيمارستان

6 – كنترل تجهيزات  كليه قسمت ها

 

 

1397/11/04
Powered by DorsaPortal