بيمارستان شهداي بهشهر
۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
br ENGLISH
بهداشت حرفه اي
مسئول واحد : خانم  سیده مهلا موسوی خورشیدی
 
 
 
تلفن داخلی: 255
 
 

مختصری از فعالیتهای این واحد :

· تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو بااستراتژی وخط مشی بیمارستان

· مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل

· تهیه و گرد آوری ( اجرای ) مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه ای در بیمارستان

· تدوین شناسنامه بهداشت حرفه ای بیمارستان شامل نقشه جامع بیمارستان و مکان یابی واحد ها، تهیه لیست کلیه مشاغل موجود ،شناسایی وگردآوری فرایندها و شرح وظایف به تفکیک بخش و واحدهای بیمارستانی، ، تهیه لیست کلیه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاران و کلیه کارآموزان و کارورزان

· برنامه ریزی برای اجرای ارزیابی ریسک کلیه مشاغل و تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار)و تهیه گزارش

· نظارت وارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران ( ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و طب کار) با واحد مربوطه در بیمارستان و تهیه گزارش

· تهیه و تعیین برنامه ها و اقدمات اصلاحی و پیشگیرانه بر اساس ارزیابی ریسک و معاینات شغلی انجام شده و اقدام جهت بازنگری آن ها .

· تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها وچک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا.

· برنامه ریزی و تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کاربا همکاری سایر اعضای مصوب، تهیه صورت جلسات، پیگیری صورتجلسات مطابق آئین نامه مربوطه وارسال یک نسخه صورت جلسات به مراجع قانونی شامل ادارات کار و مراکز بهداشت مربوطه

· انجام نیاز سنجی آموزشی سالانه از کلیه پرسنل بیمارستان و تهیه و تعیین برنامه آموزشی به طرق مختلف و مورد نیاز.

· اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان

· همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بیمارستان

· برنامه ریزی و اقدام برای تهیه کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای

· اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی( شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود وتهیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض در کلیه ی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتیٰ)به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست.

· همکاری با بازرسین بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، معاونت یا شبکه های بهداشتی درمانی

· برنامه ریزی برای اجراو نظارت برانجام معاینات شغلی(قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین.

· اقدام جهت آنالیز نتایج معاینات شغلی و تهیه برنامه ها و اقدامات اصلاحی و ارایه گزارش

· نظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران والزام دررعایت مقررات واحد بهداشت حرفه ای و مطابق با آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری.

· همکاری برای ایجاد، اجرا و نظارت بر فرآیند ثبت، بررسی ، آنالیز و گزارش دهی حوادث و بیماری های ناشی از کار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذیربط (مراکز بهداشتی درمانی، اداره کار ، تامین اجتماعی و ...)

· تعیین ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ایمنی وهشداردهنده و پوسترهای اطلاع رسانی وآموزشی بهداشت حرفه ای در بیمارستان .

· تعیین نوع وسایل حفاظت فردی متناسب هرشغل براساس ارزیابی ریسک انجام شده ، همکاری و نظارت برکیفیت آن ها

· براساس فرآیند انتخاب و خرید با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداری صحیح از وسایل حفاظت فردی

· رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شاغلین در زمینه مسائل بهداشت حرفه ای و طب کار براساس فرآیند تدوین شده توسط کمیته حفاظت فنی و بهداشت

· برنامه ریزی برای طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست براساس سیاست ها و اهداف مدیریت ارشد بیمارستان ، جمع آوری، آنالیزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مورد نیازمعاونت/ شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراجع ذی صلاح.

· همکاری و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط ( کنترل عفونت، بهداشت محیط و ...) در پیشبرد اهداف واحد

· برنامه ریزی واقدام به منظوربروزرسانی اطلاعات ودستورالعملهای و چک لیستهای واحد و مستند سازی آنها واقدام جهت بازنگری آن ها .

· همکاری در تدوین و اجرای سیستم پیشنهادها و نظام تشویق و تنبیه در زمینه اجرای دستورالعمل های بهداشت حرفه ای از طریق مدیریت / ریاست و یا سایر سرپرستان

· برنامه ریزی برای اجرا و تعیین اقدامات ، اهداف و برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه به منظور کنترل و کاهش بیماریهاو حوادث شایع ناشی از کار در بیمارستانها ( اختلالات عضلانی اسکلتی، استرس شغلی، نوبت کاری و...

· برنامه ریزی برای اجرای و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی ، شیمیایی، و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت و یا دانشگاه ابلاغ می شود.

· همکاری برای اجرای برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس برنامه های مدیریت بیمارستان.

1399/11/11
Powered by DorsaPortal