بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد
br ENGLISH
بهداشت حرفه اي
مسئول واحد : خانم  سيده مهلا موسوي خورشيدي
 
 
 
تلفن داخلي: 270
 
 

مختصري از فعاليتهاي اين واحد :

· تدوين خط مشي، استراتژي و اهداف واحد بهداشت حرفه اي بيمارستان همسو بااستراتژي وخط مشي بيمارستان

· مشاركت در فرهنگ سازي در زمينه خط مشي، استراتژي، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي به كليه پرسنل

· تهيه و گرد آوري ( اجراي ) مجموعه قوانين، مقررات و دستورالعمل ها و روشهاي اجرايي مرتبط با بهداشت حرفه اي در بيمارستان

· تدوين شناسنامه بهداشت حرفه اي بيمارستان شامل نقشه جامع بيمارستان و مكان يابي واحد ها، تهيه ليست كليه مشاغل موجود ،شناسايي وگردآوري فرايندها و شرح وظايف به تفكيك بخش و واحدهاي بيمارستاني، ، تهيه ليست كليه پرسنل رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانكاران و كليه كارآموزان و كارورزان

· برنامه ريزي براي اجراي ارزيابي ريسك كليه مشاغل و تحليل نتايج ارزيابي (شناسايي، اندازه گيري و ارزشيابي كليه عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار)و تهيه گزارش

· نظارت وارزيابي به منظور انتخاب و عملكرد پيمانكاران ( ارايه دهنده خدمات مهندسي بهداشت حرفه اي و طب كار) با واحد مربوطه در بيمارستان و تهيه گزارش

· تهيه و تعيين برنامه ها و اقدمات اصلاحي و پيشگيرانه بر اساس ارزيابي ريسك و معاينات شغلي انجام شده و اقدام جهت بازنگري آن ها .

· تهيه برنامه و اجراي (پايش و نظارت) بازرسي هاي روتين از واحدها و بخش هاي بيمارستاني براساس سطح ريسك آن ها وچك ليست مربوطه و تهيه گزارش براي واحدهاي ذيربط براي پيگيري و اجرا.

· برنامه ريزي و تشكيل كميته حفاظت فني و بهداشت كاربا همكاري ساير اعضاي مصوب، تهيه صورت جلسات، پيگيري صورتجلسات مطابق آئين نامه مربوطه وارسال يك نسخه صورت جلسات به مراجع قانوني شامل ادارات كار و مراكز بهداشت مربوطه

· انجام نياز سنجي آموزشي سالانه از كليه پرسنل بيمارستان و تهيه و تعيين برنامه آموزشي به طرق مختلف و مورد نياز.

· اجراي برنامه آموزشي و ارزشيابي مستمر و مصوب براي كليه شاغلين بيمارستان با همكاري واحد آموزش بيمارستان

· همكاري در تدوين و اجراي برنامه مديريت بحران و بلايا و شركت در كميته هاي مرتبط در بيمارستان

· برنامه ريزي و اقدام براي تهيه كتابچه سلامت شغلي و بهداشت حرفه اي

· اقدام جهت استقرار و راهبري سيستم مديريت مواد شيميايي( شناسايي و ارزيابي مواد شيميايي موجود وتهيه مواد شيميايي مورد مصرف و استفاده در كليه مكانها و آموزش كليه موارد به شاغلين در معرض در كليه ي مراحل انبارش و نگهداري، مصرف و دفع بهداشتيٰ)به منظور كنترل آلودگي محيط كار، پرسنل و محيط زيست.

· همكاري با بازرسين بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، معاونت يا شبكه هاي بهداشتي درماني

· برنامه ريزي براي اجراو نظارت برانجام معاينات شغلي(قبل ازاستخدام، دوره اي و اختصاصي) و تشكيل پرونده سلامت شاغلين.

· اقدام جهت آناليز نتايج معاينات شغلي و تهيه برنامه ها و اقدامات اصلاحي و ارايه گزارش

· نظارت بر عقد قرارداد با پيمانكاران والزام دررعايت مقررات واحد بهداشت حرفه اي و مطابق با آئين نامه ايمني امور پيمانكاري.

· همكاري براي ايجاد، اجرا و نظارت بر فرآيند ثبت، بررسي ، آناليز و گزارش دهي حوادث و بيماري هاي ناشي از كار و ارسال گزارش لازم و به موقع به مراجع ذيربط (مراكز بهداشتي درماني، اداره كار ، تامين اجتماعي و ...)

· تعيين ونظارت برنصب تابلوها وعلائم ايمني وهشداردهنده و پوسترهاي اطلاع رساني وآموزشي بهداشت حرفه اي در بيمارستان .

· تعيين نوع وسايل حفاظت فردي متناسب هرشغل براساس ارزيابي ريسك انجام شده ، همكاري و نظارت بركيفيت آن ها

· براساس فرآيند انتخاب و خريد با واحد مربوطه ، آموزش و نظارت بر استفاده مستمر و نگهداري صحيح از وسايل حفاظت فردي

· رسيدگي به شكايات، انتقادات و پيشنهادات شاغلين در زمينه مسائل بهداشت حرفه اي و طب كار براساس فرآيند تدوين شده توسط كميته حفاظت فني و بهداشت

· برنامه ريزي براي طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست براساس سياست ها و اهداف مديريت ارشد بيمارستان ، جمع آوري، آناليزو ارسال به موقع آمارو اطلاعات مورد نيازمعاونت/ شبكه ها و مراكز بهداشتي درماني و ساير مراجع ذي صلاح.

· همكاري و تعامل با ساير كارشناسان مرتبط ( كنترل عفونت، بهداشت محيط و ...) در پيشبرد اهداف واحد

· برنامه ريزي واقدام به منظوربروزرساني اطلاعات ودستورالعملهاي و چك ليستهاي واحد و مستند سازي آنها واقدام جهت بازنگري آن ها .

· همكاري در تدوين و اجراي سيستم پيشنهادها و نظام تشويق و تنبيه در زمينه اجراي دستورالعمل هاي بهداشت حرفه اي از طريق مديريت / رياست و يا ساير سرپرستان

· برنامه ريزي براي اجرا و تعيين اقدامات ، اهداف و برنامه هاي اصلاحي و پيشگيرانه به منظور كنترل و كاهش بيماريهاو حوادث شايع ناشي از كار در بيمارستانها ( اختلالات عضلاني اسكلتي، استرس شغلي، نوبت كاري و...

· برنامه ريزي براي اجراي و نظارت بر برنامه هاي بهداشت حرفه اي شامل ارگونومي، روشنايي، صدا، ايمني ، شيميايي، و ساير برنامه هاي مرتبط با بهداشت حرفه اي كه از طريق وزارت بهداشت و يا دانشگاه ابلاغ مي شود.

· همكاري براي اجراي برنامه بررسي و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور براساس برنامه هاي مديريت بيمارستان.

1398/06/17
Powered by DorsaPortal