بيمارستان شهداي بهشهر
۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
br ENGLISH
طرح تحول سلامت

 

طرح تحول نظام سلامت در اين بيمارستان از تاريخ 1393/02/15 در حال اجرا مي باشد، بر اساس اين طرح:
 

1- براي بيمه شدگان نيروهاي مسلح و تامين اجتماعي عادي و اجباري فرانشيز بيمه اي رايگان مي باشد.

2- غير از بيمه شدگان نيروهاي مسلح و تأمين اجتماعي مابقي بيمه ها تنها10% هزينه ها را پرداخت مي كنند.

3- كليه داروها و تجهيزات مورد نياز بيماران توسط بيمارستان تهيه مي شود.

4- براي برخورداري از مزاياي اين طرح داشتن دفترچه بيمه درماني الزامي مي باشد.

5- كليه بيماران ارجاعي از طريق سيستم ارجاع پزشك خانواده ، بيمه شدگان روستايي و عشاير 5% هزينه ها را پرداخت مي نمايند.

6- هزينه درمان براي بيماران تصادفي با داشتن كروكي و يا نامه آمبولانس رايگان مي باشد( طبق ماده 92)

7- زايمان طبيعي براي كليه بيمه شدگان رايگان مي باشد.

 

تمامي پرداختي هاي مراجعين فقط در واحد صندوق با دريافت فيش واريزي انجام مي گيرد.

 
 
1398/10/07
Powered by DorsaPortal